Leveringsvoorwaarden

Versie 1.2
Algemene leveringsvoorwaarden van WP Services Online per 1-2-2020. In de tekst wordt WPS Online gebruikte als afkorting van de bedrijfsnaam.
Deze voorwaarden zijn te lezen op https://wps.onl

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WPS Online wordt gesloten.
1.2. Producten en diensten van WPS Online:
De door WPS Online te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van een of meer producten of diensten van WPS Online.

2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met WPS Online.
2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WPS Online niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle mondelinge offertes en prijsopgaven door of vanwege WPS Online gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door WPS Online schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door WPS Online heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door WPS Online; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van WPS Online.
4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Duur en beëindiging hosting

5.1. De overeenkomst voor hosting wordt aangegaan voor een termijn van drie (3) maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met drie (3) maanden verlengd.
5.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.
5.3. WPS Online kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en/of de website of de domeinnaam opheffen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens WPS Online niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4. WPS Online heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft WPS Online het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever de webserver overbelast;
- opdrachtgever het netwerk overbelast;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3 pagina's of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6.Levering en leveringstijd

6.1. Vervaardigen en plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WPS Online zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
Excessieve overschrijding van de levertijd door WPS Online kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst door de klant. Evenzeer geldt dit andersom voor WPS Online wanneer klanten materiaal niet tijdig aanleveren (fysiek of elektronisch), waardoor WPS Online niet in staat is de klantopdracht naar behoren uit te voeren. Beoordeling van de duur van excessieve overschrijding ligt geheel aan de zijde van WPS Online.
6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2. WPS Online is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8 Data/emailverkeer

Het data/emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1000 MB EURO 3,00 ex BTW berekend. In sommige gevallen kan WPS Online vragen om een voorschot. Voor alle accounts hanteren wij een “fair use policy”.

9. Prijzen

9.1. Alle op onze site WPS.ONL genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW (hoog tarief), tenzij anders is vermeld.
9.2. WPS Online heeft het recht tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij ingaan op WPS.ONL bekend gemaakt en tevens per email aan de klant bericht. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van WPS Online.
10.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief hoog tarief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per kwartaal vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt WPS Online het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. Vergoeding voor overige kosten worden direct bij het ontstaan daarvan vooraf geïncasseerd.
10.4. WPS OnlineB stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
10.5. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en een rente verschuldigd is aan WPS Online van twee procent (2%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
10.6. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan WPS Online verschuldigde bedragen komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van EUR 150,00.
10.7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan WPS Online kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WPS Online een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
10.8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan WPS Online is voldaan. WPS Online heeft het recht om dan de domeinnaam op te heffen of de projectwerkzaamheden voor het vervaardigen van een website stil te leggen .
10.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt WPS Online een vertragingsrente in rekening van twee procent (2%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de WPS.ONL site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. Bij gebruik van zogenaamde Open Source software gelden de betreffende licentievoorwaarden van de makers van de programmacode.
11.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (onder ander van zogenaamde “shareware”) te respecteren en vrijwaart WPS Online van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Het door WPS Online vervaardigde materiaal (waaronder les- en instructiemateriaal) is en blijft eigendom van WPS Online.
12.2. De opdrachtgever vrijwaart WPS Online van alle auteursrechtelijke claims op al het door opdrachtgever aangeleverde materiaal. WPS Online zal door het publiekelijk plaatsen van deze materialen op internet - in oorspronkelijke of bewerkte vorm – nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden door derden. Auteursrechtelijke claims worden doorverwezen naar de opdrachtgever.
12.3. Het door WPS Online geleverde werk aan internetpublicaties (websites en andere publieke uitingsvormen) blijft auteursrechtelijk eigendom van WPS Online. Dit geldt zowel voor origineel vervaardigd werk door WPS Online als voor aangeleverd materiaal dat bewerkt is door WPS Online voor publicatie.
12.4. Indien opdrachtgever prijs op stelt op volledig eigendom van alle geleverde werken en werkzaamheden ten behoeve van de opdracht kunnen de auteursrechten na onderhandeling afgekocht worden.

13. Aansprakelijkheid

13.1. WPS Online is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WPS Online weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WPS Online kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met WPS Online of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WPS Online.
13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WPS Online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van WPS Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart WPS Online voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van WPS Online.
13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. WPS Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. WPS Online is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5.WPS Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
13.6. WPS Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor data-verlies, opdrachtgever dient eigen geuploade gegevens zelf te waarborgen.
13.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die WPS Online mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan WPS Online. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die WPS Online als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

15.1.WPS Online heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens WPS Online niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
15.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door WPS Online gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot EURO 150,00 exclusief 21% BTW.

16. Reclame

16.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens WPS Online vervalt.
16.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van WPS Online .
16.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
16.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden

17.1. WPS Online behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van twee (2) maanden na bekendmaking van de wijziging op onze site https://wps.onl.
17.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

18. Geheimhoudingsplicht

18.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
18.2 Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WPS Online en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
19.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Maastricht.

WP Services Online is een handelsnaam van Nootzaak Muziek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08132559.

Info nodig?

Bel of mail ons!

+31(0)438528035
info@wps.onl

Vind ons hier

Pater Gelissenstraat 48
6294 BN Vijlen
Nederland

T: 043 - 852 80 35
M: info@wps.onl

Over WPS Online

WP Services Online is een klein creatief en technisch WordPress bureau met een focus op eCommerce. Voor grotere projecten hebben wij wereldwijd een netwerk van experts. Daardoor kunnen wij zeer uiteenlopende projecten realiseren. Informeer naar de mogelijkheden!

Scroll to Top